Program dofinansowania do pomp ciepła MOJE CIEPŁO

Wymagania dotyczące budynku:

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nowym budynkiem jednorodzinnym w programie dofinansowania jest budynek, dla którego:

– nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

lub

– złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1.01.2021r.

Wnioskodawcą i beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wymagania dotyczące budynku

Dofinansowanie zostanie udzielone jeśli budynek ma odpowiedni standard energetyczny, czyli wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekracza:

– 63kWh/(m2 rok) dla wniosków składanych w 2022r.

– 55kWh/(m2 rok) dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu

Współczynnik ten znajduje się w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku, która jest dołączana do projektu budynku lub w świadectwie charakterystyki energetycznej, które sporządza się, gdy dokonano zmian na etapie wykonawstwa w zakresie ocieplenia i instalacji grzewczo-wentylacyjnej. Pompa ciepła w tych dokumentach musi być wskazana jako główne źródło ciepła.

Wymagania dotyczące pomp ciepła na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej

pompy ciepła typu powietrze/woda i gruntowe pompy ciepła – klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń min. A++ dla temp. zasilania 55oC

pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku – klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania pomieszczeń min. A+ dla klimatu umiarkowanego

Poziom dofinansowania

dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych (do 45% z kartą dużej rodziny)

dla PC typu powietrze/powietrze i powietrze/woda do 7 tysięcy zł

dla PC gruntowych do 21 tysięcy zł

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

– zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Załączniki

1 – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

2 – zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy

3 – charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej

4 – protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”

5 – faktura lub równorzędny dokument księgowy

6 – potwierdzenie dokonania płatności

7 – karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła

8 – oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy

9 – skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy

10 – pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy

11 – oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy

12 – inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy

as-gips